กิจกรรมกองยุทธศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)

01 กันยายน 2014

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)