ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์

ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.หญิง กัลยกร คุณมี

รองผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา แก้วพันธุ์

รองผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.หญิง สุวารี โสธรพิทักษ์กุล

รองผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.หญิง อังสนา ปาละสิงห์

รองผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.อัครารัฐ สุพานิชวรภาชน์

รองผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์