ติดต่อเรา

กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

อาคาร 1 ชั้น 13 ฝั่งตะวันออก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2205-3376
โทรสาร 0-2205-3376