ดาวน์โหลด

กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนงาน โครงการของ ตร.

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการฯ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พรบ. รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ถปภ)

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ แผนระดับที่ 1

แผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ แผนระดับที่ 2

แผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ แผนระดับที่ 3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ