ดาวน์โหลด

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ตร.

การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ ตร.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตร.(ตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ ตร.

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

รางวัลเลิศรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง