ดาวน์โหลด

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

งานการควบคุมภายในของ ตร.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

งานการบริหารความเสี่ยงของ ตร.

งานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา