ดาวน์โหลด

แสดงข้อมูล 11 - 20 จากทั้งหมด 47 รายการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(2 รายการ)

งานการบริหารความเสี่ยงของ ตร.

(7 รายการ)

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ณ สวนนงนุช 18-20 มี.ค.58

(8 รายการ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(16 รายการ)

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

(1 รายการ)

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการของบประมาณ

(1 รายการ)

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

(1 รายการ)

ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนฯ12 (15ธค60)

(1 รายการ)

บัญชีสรุปข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและแบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(2 รายการ)

แสดงข้อมูล 11 - 20 จากทั้งหมด 47 รายการ