ดาวน์โหลด

แสดงข้อมูล 21 - 30 จากทั้งหมด 47 รายการ

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พรบ. รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ถปภ)

(1 รายการ)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(6 รายการ)

รายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบาย ครม.

(6 รายการ)

องค์ความรู้

(7 รายการ)

เอกสาร / รายงาน

(28 รายการ)

เอกสาร เพิ่มเติม การดำเนินการตามทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒฯ (เพิ่มเติม)

(1 รายการ)

เอกสารประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์

(3 รายการ)

แสดงข้อมูล 21 - 30 จากทั้งหมด 47 รายการ