หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายอำนวยการ

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.หญิง ณชเรช นิ่มนวลฉวี

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

พ.ต.ท. หญิง ฉันทนา อติยศพงศ์

รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

พ.ต.ต.หญิง อัญรัตน์ พยัฆสาย

สว.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

พ.ต.ต.ชัยรัตน์ เที่ยงทัศน์

สว.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

ร.ต.อ.หญิง สุจิตรา จั่นมุกดา

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

ร.ต.อ.หญิง จิรภัทร์ บุญประดิษฐ

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

ร.ต.ท.กฤษฏิ์ ขาวขำ

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

ร.ต.ท.รวมรัฐ คำนนท์

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

ส.ต.อ.หญิง ดลญาพร สตริทซิงเกอร์

ผบ.หมู่ กลุ่มงานแผนฯ ปรก.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

ส.ต.ต.หญิง กุลธิวา ดวงมณี

ผบ.หมู่ กลุ่มงานขับเคลื่อนฯ ปรก.ฝ่ายอำนวยการ ยศ.

นาย วันเพ็ญ เฉลิมเนตร์

พนักงานสถานที่