หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์

ภารกิจ

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
  3. ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี มากำหนดจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และจัดทำเป็นคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยในสังกัดสำนักงานตรวจแห่งชาติ
  4. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมชี้แจงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  5. ประมาณการสถานการณ์ พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง
  6. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย