หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.อนุสนธิ์ ธินิเฉลิมวงศ์

ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ท.หญิง มาราตรี ศรีเลิศ

รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ต.หญิง รินทร์ลภัส โสภณกิตติวัฒน์

สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ ยศ.

ร.ต.อ.หญิง ธิณีนาถ วิปจงค์

รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาตร์ ยศ.

ร.ต.อ.หญิง วิชุดา อนันทขาล

รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาตร์ ยศ.

ส.ต.ต.หญิง จิตติมา จันทร์ดา

ผบ.หมู่กลุ่มงานบริหารฯ ปรก.กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ ยศ.