หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานแผนทางการบริหาร

ภารกิจ

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ
 2. ประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดและนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
  และแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม
 3. ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำแผนแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ เพื่อบูรณาการกับกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ และบูรณาการแผนงาน โครงการของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. ประมาณการสถานการณ์ พัฒนารูปแบบ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำนโยบายและแผนในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมผลการประเมินแผนงานโครงการจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม
  ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
 6. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย