หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานแผนทางการบริหาร

ภารกิจ

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดและนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม
  3. ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำแผนแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ เพื่อบูรณาการกับกระทรวง ทวง กรมอื่นๆ และบูรณาการแผนงาน โครงการของกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  4. ประมาณการสถานการณ์ พัฒนารูปแบบ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำนโยบายและแผนในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมผลการประเมินแผนงานโครงการจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจ
    แห่งชาติทราบ
  6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย