หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.วันชาติ หลอดทอง

ผกก.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม

รอง ผกก.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

พ.ต.ต.หญิง นันทนา พรมจารีย์

สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

พ.ต.ต.หญิง ศรีจันทร์  เมณฑ์กูล

สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

ร.ต.อ.หญิง อภิรมย์  เพียรพิจิตร

รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

ร.ต.อ.หญิง ภัทราพร อับดุลเลาะ

รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ ประดับศรี

รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

ส.ต.ต.หญิง ชรินรัตน์ ศิลานิล

ผบ.หมู่.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

ด.ต ณัชพงศ์ ยิงรัมย์

ผบ.หมู่ กลุ่มงานประเมินยุทธศาสตร์ ยศ.
ปรก. กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.