หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ภารกิจ

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ดำเนินการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  3. ประสานงาน ติดตาม ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  4. ร่วมจัดทำและนำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิวัติราชการและหรือแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
  5. จัดการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี บรรลุตามเป้าหมาย
  6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย