หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.วุฒิวัฒน์ รักษาชาติ

ผกก.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ท.วรพจน์ หวลมานพ

รอง ผกก.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ท.ชนินทร์ พรหมลัทธิ

สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ต.ชัยเดช ผิวงาม

สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ต.สุริยันต์ โนนใหญ่

สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ต.เอกพล กุดหอม

สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ต.หญิง จุไรรัตน์ ธัญธรธนาสิทธิ์

สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

ร.ต.อ.รุ่งศักดิ์ เย็นจิต

รอง สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

ร.ต.ท.กัมปนาท อุ่นเรือน

รอง สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ สุขเอก

รอง สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

ส.ต.ต.หญิง ณัฐทิญา ตั่งสกุล

ผบ.หมู่กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.