หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์

ภารกิจ

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการ เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
  3. รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ โดยการประเมินองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการบริหารและแผนงานรวมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการ เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทราบหรือดำเนินการตามความเหมาะสม
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปเสนอแนะผู้บังคับบัญชาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดเวลา
  5. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลแผนงานรวมและแผนพัฒนาการบริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำเสนอแนะผู้บังคับบัญชาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดเวลา
  6. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และนโยบายแห่งชาติ เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  7. จัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำและจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด
  8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย