หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.ทวีโชค นนทรา

ผกก.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ท.สันต์ธร โตไทยะ

รอง ผกก.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ท.วิระ พรายอินทร์

สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ จันแสง

สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

พ.ต.ต.หญิง วรรณภา วุฒิเจริญ

สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

ร.ต.อ.มนัสวี แตงสมุทร

รอง สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

ส.ต.ท.สุรัตน์ชัย คนกล้า

ผบ.หมู่ กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.