หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

ภารกิจ

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ
 2. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อประกาศเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 3. จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 5. สนับสนุนการนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปปสู่การปฏิบัติและกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 6. ประมวล รวบรวมนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกองบัญชาการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด
 8. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
 9. กำกับดูแลการจัดวางและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 11. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย