หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.พิพัฒน์ จตุรโกมล

ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

พ.ต.ท.กรุงพล พุทธิจุณ

รอง ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ธนภัทรเดช

สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

ร.ต.ท.หญิง นาเดีย เหมมันต์

รอง สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

ส.ต.อ.หญิง ลลิตา มูลลา

ผบ.หมู่ กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

ส.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ เอี่ยมรักษา

ผบ.หมู่ กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.