หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.พิพัฒน์ จตุรโกมล

ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

พ.ต.ท.กรุงพล พุทธิจุณ

รอง ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ธนภัทรเดช

สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

ร.ต.ท.หญิง นาเดีย เหมมันต์

รอง สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

ส.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ เอี่ยมรักษา

ผบ.หมู่ กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.