เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  3. ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการตามกระบวนการประเมินส่วนราชการตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนด
  4. ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำแผนแต่ละระดับตามยุทธศาสตร์ชาติ และบูรณาการแผนงาน โครงการของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ