ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูล 1 - 8 จากทั้งหมด 64 รายการ

New

14

มิ.ย. 2565

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565

New

01

พ.ค. 2565

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า

New

23

มี.ค. 2565

ผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

New

01

ธ.ค. 2564

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นำชม วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

New

21

พ.ย. 2564

โครงการที่พักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ของ สน.หัวหมาก

นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่ง ด้วยความใส่ใจของผู้บังคับบัญชา นำมาสู่ “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่

New

07

ก.พ. 2563

การจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่องการจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ

New

14

พ.ย. 2562

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

New

25

ต.ค. 2561

20 ปี โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน (โครงการโรงพักเพื่อประชาชน) จากอดีต...สู่ปัจจุบัน

สถานีตารวจ เป็น “จุดยุทธศาสตร์สาคัญ” ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในภารกิจของตารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับสถานีตารวจ เป็นสาคัญ

แสดงข้อมูล 1 - 8 จากทั้งหมด 64 รายการ