ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ปี โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน (โครงการโรงพักเพื่อประชาชน) จากอดีต...สู่ปัจจุบัน

25

ต.ค. 2561

สถานีตารวจ เป็น “จุดยุทธศาสตร์สาคัญ” ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในภารกิจของตารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับสถานีตารวจ เป็นสาคัญ สถานีตารวจ เป็น “จุดยุทธศาสตร์สาคัญ” ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในภารกิจของตารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับสถานีตารวจ เป็นสาคัญ หากสถานีตารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน ในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ได้ตามหลักธรรมาภิบาล จะทาให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจและเชื่อมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ รวมถึงมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสาคัญของสถานีตารวจ จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินการโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โครงการโรงพักเพื่อประชาชน) มาโดยตลอด นับตั้งแต่ยุคกรมตารวจจนถึงปัจจุบัน รวม 20 ปีแล้ว...

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม