เกี่ยวกับเรา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม